DE PRAKTIJK

Liefhebben is geen theorie. Wel een christelijke opdracht. Een gave van God. Want wij staan niet alleen. Hij is mét ons. Al de dagen.

Echt het is te snel gedacht en ook te aards. Dat leven met God in theorie mooi is. Maar dat alles in de praktijk tegenvalt. Want het vált inderdaad tegen! Wij en de naastenliefde. Wij en geduld met kinderen. Wij schieten tekort en zijn egoïstisch. Jawel.

Maar hoop op God! Want er is zoiets moois beloofd. Jezus wil ons vervullen met Zijn Geest. Stromen van levend water! Zijn Geest draagt de vrucht van liefde in ons. En daarin vinden wij het. Geduld – Matigheid- Vrede- Vriendelijkheid en nog meer goeds. Galaten 5:22

De praktijk is dat God genade wil geven aan slechten. Dat we een leven mogen leiden door de Geest. God schenkt het weg aan wie er maar om vraagt.

Zie Lukas 11: 13 en dank God voor de woorden: ‘hoeveel te meer!’

Als u die slecht bent,
uw kinderen dus
goede gaven weet te geven,
hoeveel te meer zál
de hemelse Vader
de Heilige Geest geven
 aan hen die tot
Hem bidden!
 

GELEEND GOED

Wij mensen zijn over het algemeen zuinig op ons bezit. 
En gaan zeer behoedzaam om met wat we van anderen geleend hebben.

Nu is het zo dat wij kinderen ‘te leen’ gekregen hebben. Het blíjven de Zijne!

Dat houdt dan vandaag de dag in dat wij uiterst zorgvuldig met hen om zullen gaan. Wij zijn de zorg- en gezagsdragers. Dat kregen wij. In de naam van Jezus Christus.

Nu kan de opvoeding veel hoofdbrekens kosten. En hartzeer. Maar het Woord overheerst óver ons hart en hoofd. Want God draagt gezag.

Geleend goed van Hém. Zouden wij hen dan niet het Evangelie voorhouden? De Woorden inprenten? Zijn Naam uitzingen? Natuurlijk. Wie tot Jezus komt wordt gered. Kinderen gaan voor! Door Jezus gezegend blijkt juist het Koninkrijk voor hén te zijn.  

En eenmaal het Koninkrijk gezocht wórdt al het andere wel in de schoot geworpen!
Zo staat het Woord geschreven.

Veel zorgen hoeven wij ons niet te maken. Wie om wijsheid bidt ontvangt dat er ook bij.

LEVEN DOOR GELOOF

Wat is zonde?

Alles, (wanneer wij ongelovig zijn) echt alles
maar met name het punt dat wij niet in Jezus geloven! (Bid! Dan krijg je het!) 

Voor een kind van God is zonde alles wat niet uit geloof gedaan is. Dat kan veel zijn.

Vergeef ons Vader! 

Reinig elk moment dat wij niet geloofden
dat Jezus HEER over álles is. Over elke situatie- niets bij toeval en
over elke relatie- elk werk of werkje- elke cent
ook over ons lichaam ofwel tempel van de Geest.

O elke keer dat wij níet geloofden dat Uw wil perfect is
want die is wel perfect. Wij belijden dit.

Leer ons zo te handelen dat
wij U liever hebben dan wat
en dan wie ook
en onze naasten zo lief te hebben 
als wij ons zelf hebben
en dat is heel lief.

Amen.

EVANGELIE

Het evangelie van Jezus past niet in ons straatje. Of wij nu kerkelijk meelevend zijn of opgegroeid in de wereld. Wij willen van ons zelf blijven. Of wij geloven liever wat andere mensen zeggen. Hoe dan ook. De eenvoud van Gods offer zegt ons niets.

Het is zo onvoorwaardelijk dat wij ons hart hierbij neer moeten en mogen leggen. Op dat moment aanvaarden wij dat het volbracht is. Dat is de inhoud van het Evangelie.

Wat een wonder. Ik ben er stil van. Heeft iemand dorst? Kom dan tot Hém!  Jezus Christus leeft en wil onze zonden vergeven. Wij  mogen Hem bij de Naam noemen. Aanroepen! Jezus valt niet te stelen. Hij gaf Zichzelf al. Wie Hem zoekt vindt Hem ook.

Laat de kerk dit vertellen aan de wereld.

NAASTENLIEFDE

Uit genáde zalig. Nu is mogelijk de wet samen te vatten in de naastenliefde.
Dat wil zeggen alle naasten.
 
Want zo lief als Gód de wereld heeft. Hij gaf ons Jezus.
Uit genade. Heerlijk woord. Als Hij toch niet gestorven was! Wij waren allen vergaan. Maar Hij stierf en leeft. Voor ons.

Omdat Hij liefde in ons uitstort is het mogelijk lief te hebben. Belangeloos.
Wij zullen liefhebben tot het einde. En het Einde. Dat is God. Zoals Hij ook ons Begin is.