RELATIEVREUGDE

God wil bevriend met ons zijn. De Hoge met de mensen! Wat een vreugdevolle relatie. Uit genade. Ik haast mij dat erbij te zeggen. Want het is de hemelwaarde. Om elkaar in tegemoet te komen. In geest van genade vanwége onze beste Vriend.

Zo worden christelijke huwelijken en vriendschappen gebouwd. Het kan niet missen of dit zijn vreugdevolle relaties. Als de één de ander dient en de ander ook de één!

Hij schept ontmoeting. Door liefde gedragen. Blij met elkaar. Herkennen wij Jezus in de ander? Ik geloof het. Uniek op de kille aarde maar het bestaat. Geschapen door God. Waar de Geest liefde gebiedt daar woont Hij Zelf. Gekrégen wordt Zijn heil ofwel geluk.

GEMEENTEZIJN

Wat houdt een christen over als kerkelijke structuren wegvallen? God.

En Zijn bedoeling is goed. Liefde en waarheid brengt eenheid. Al het andere brengt verdeeldheid. Alle levensfacetten vallen onder één van beide of beiden. God brengt samen. En Hij verbindt wel!

God! De eerst geliefde en hoogst geplaatste. Jezus Christus de Lijdende en Opgestane. Hij de Blijvende. Woont met Geest krachtig in één christen.

En nu het geheim. Waar twee of meer christenen samen zijn! Tussen hén ontstaat een gemeente. In Jezus Naam! En dit geheim is openbaar.

KUNST

Ik houd van kunst. Alleen al omdat er plotseling iets in iemand ontstaan is wat niet eerder door die mens bedacht was. De creatieve schepping van God is de oorsprong van de idee in ons. En kunst is schoonheid wanneer God de bedenker is. Merk het op. In jezelf en in je ander. Hij deelde gaven aan allerlei mensen. De bekers koud water.
 
Origineel genoeg. Om weer uit te delen. Hém mee te delen aan de mensen.
Jezus Christus is de Schoonheid Zelf. Want Hij zoekt ons. De gootmensen.
En maakt ons tot Zijn schoonheid. Witter dan wit. De Kunstenaar!
 
Nu zullen wie rein van hart zijn altijd Zijn schoonheid voortbrengen. Hoe kan het anders? Wetend dat zij God zullen zien. Matth. 5:8
 
Wie innerlijk licht is, wordt het ook uiterlijk. De Geest draagt vrucht in ons.
Elke uitdrukking van liefde is daarom kunst vanuit de hoge.
 

LICHTSCHIJN

De smaak beproevend zijn bepaalde Bijbelgedeelten te lezen als een gedicht op zichzelf. Neem Filippenzen 2:14-16a. Eet de woorden. Doe wat je moet doen.
Houd vast het Woord! Zo schijn je op de weg met God.

 Doe álle
dingen.
 
Zonder mopperen.
 
Opdat je onberispelijk
oprecht zal zijn.
 
Kind van
God. 
 
Smetteloos.
 
Temidden van
verkeerden ja
ontaarden-
 
onder wie jij
schijnt.
 
Licht in 
 Zijn wereld.
 
Niets anders
 behoudend dan
  levend Woord.
 
 
 

GETUIGEN

Wij zouden van Hem vertellen.

Want het is volbracht!

En dan nu zwijgen in Zijn taal?
Om iets van een naam of een baan?
Er is niets te verliezen! Wij leven in God.

Moeten wij dan treuren als wij vervolgd worden? Tijdelijk. Menselijk gezien wel.
Want zalig zijn we. Wij wórden wel getroost. Met Jezus Christus. In eigen Persoon.
Dát staat geschreven.  

Wat willen wij dan nog meer? Getuigen van Hém. Met de hoogste liefde!

Want Zijn leven is goed. Hij neemt ons in door de Geest.
Zo geborgen in God. Wat kan ons dan scheiden? Niets.

Slechts één zonde die wij vast willen houden zal de afstand bewaren. Jezus wil in ons wonen. En wat ons betreft- Hij is meer dan welkom.

HOOP

Het ís een geheim
maar mogelijk.
 
Zo in Hém te leven dat
pijn wel pijn is.
 
En rouw ook rouw
blijft –  
 
Maar zo hartelijk
gedeeld dat
er leven is.
 
Op de heilige top
van de hoop.
 
Want de hemel lacht
jou toe en wacht.

GOD IN ONS

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ook geen enkel gevoel. Van het zwart vol verlatenheid tot aan het wit van de hemelse vrede. Rouw. Niet begrepen zijn. Angst. Jezus kent het. Rust. Overgave. Vrede. Ook boosheid in terechte vorm. Medelijden. Blijdschap. Alle kleuren staan op zijn palet. Veelkleurig als Hij is! 

Geef je gevoelens in Mijn hand. Spreekt Hij zacht.

Want God is ons in alles gelijk geworden. Zelfs vermoeidheid. Niet de zonde-
daarvoor is Jezus wel gestorven!

Het kan zo ervaren worden dat God los staat van ons gevoelsleven. Het tegendeel is gelukkig waar. Bedenk wat waar is! God is met Zijn Geest in ons. Onafscheidelijk.